Najdôležitejším zameraním vedenia spoločnosti je maximálne a kvalitne uspokojovať požiadavky zákazníkov, t. j. zabezpečiť komplexný odber celého sortimentu výrobných odpadov od zmluvných dodávateľov a pre odberateľov maximálne zvyšovať kvalitu dodávaných surovín

     Neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu je aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo všetkých procesoch a činnostiach vykonávaných v spoločnosti.

     Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím sme sa rozhodli vyhradiť aj potrebné zdroje a vynaložiť úsilie na prevenciu znečisťovania životného prostredia.

     V tomto duchu sa vedenie spoločnosti rozhodlo vytvoriť integrovaný systém riadenia podľa noriem STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005  a STN OHSAS 18001:2009 a zaväzuje sa neustále zlepšovať efektívnosť tohto systému.

 K dosiahnutiu tohto zámeru sa zaväzujeme na:

- pravidelnú a profesionálnu komunikáciu so zákazníkmi

- odborný rozvoj pracovníkov, skvalitňovanie ich práce 

- vytváranie vhodného pracovného  prostredia a pracovných podmienok a prevenciu znečisťovania životného prostredia

- pravidelné sledovanie a dodržiavanie právnych a iných požiadaviek

- pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov

- uprednostňovať druhotné využitie odpadov pred ich zneškodnením a tým prispieť k šetreniu primárnych surovinových zdrojov

- hospodárne využívanie energetických a materiálových zdrojov prevenciu zranení a poškodení zdravia pracovníkov

- identifikácia rizík, ohrození a nebezpečenstiev a prijímanie opatrení na ich zníženie a odstraňovanie

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com